Услови

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ МЕДИУМОТ ОХРИД 24

Сите права на содржината, вклучувајќи ги и авторските, се задржани од ОХРИД 24Со пристапувањето на интернет-страницата на ОХРИД 24, се согласувате дека содржината ќе ја користите само за лични, некомерцијални потреби.

Содржината од интернет-страницата на ОХРИД 24 не е дозволено да се копира, дистрибуира или продава, да се прикажува јавно и да се адаптира, доколку тоа не е регулирано со претходен договор со Редакцијата.

Секое неовластено објавување на содржина, односно фотографија, илустрација или текст во било кој друг медиум, издавачот објавува дека чини 6.000 денари, по едно објавување на една фотографија, видео и текст.

Со самото објавување, тој што неовластено ќе ја објави содржината, фотографијата, илустрацијата или текстот се согласува на овие услови и се согласува покрај граѓанска одговорност, издавачот да му испрати фактура според цената објавена во овие правила и се согласува да ја плати во рок од 8 дена по приемот на истата. Во спротивно, ќе му биде пресметана законска камата.

ЛИНКОВИ ДО НАДВОРЕШНИТЕ СТРАНИЦИ

ОХРИД 24 содржи линкови на веб-страници надвор од сопствениот портал.

ОХРИД 24 линковите ги објавува со добра намера и не може да се смета за одговорен за содржините надвор од порталот.

Во однос на модификацијата и промените на правилата, ОХРИД 24 го задржува правото без најава повремено да ги промени и да ги модифицира правилата.

Со вашето користење на која било содржина на порталот ОХРИД 24 сметаме дека сте запознаени со најновите правила.